Make your own free website on Tripod.com
KARAI A SHAMAN CHYEJU HPRING AI WUNPAWNG BU GA
LABYA BAWK LA

HOME

       Moi Adam the Ewa a prat kaw nna Shinggyin masha ni mayat maya nga pra hkrat wa ai di ni mung kan ting chyam pra law tam nga sai re. Shing rai shara shagu de chyam bra mat wa ai jaw shada da ga nhkrum mat ai, myu n bung mat ai. Dai majaw mungkan hta Masha hpan law law byin tai nga ai hpe mu lu nga ai. Hpan law law re ai majaw Kadai mung gade a mungdan mung daw buga nga nna nga shara madu la mat wa ai hpe mu lu nga ai. Masha hpan law ai rai tim hpan shagu gaw lamu ga mung dan lu ai hkrai rai nga ai.
      Dai hte maren anhte Jinghpaw Wunpawng sha ni mung Sinpraw, Majoi Shingra bum kaw nna nga pra hkrat wa ai. Dai ni an the sha nu nga ai Wunpawng Buga hpe Madu la lu nga sha ga ai re. Karai Kasang gaw Wunpawng shani hpe nachying wa tsaw ra nga ai hpe mu lu nga ai. Hpa majaw nga nga yang jinat jaw jau ai ten Karai hpe n chye ai rai tim mung Wunpawng shani hpe Karai a shaman chyeju hpring ai Wunpawng buga hpe san da ya ai hpe maram yu yang chye lu nga ai. Dai buga hta shanu nga lu ai, madu tai nga alu ai ahkang lu la nga ai majaw Karai a chyeju hpe ja ja shakawn ai law..   
     Karai shaman chyeju hpring nga ai Wunpawng buga hpe yu dat ga nga yang bum shagawng, pa layang Shara shagu hta n hprang sut rai , Dusat Yam nga ,Hpun Kawa maling mala hte hpring chyat tsit lali tsawm ai buga rai nga mali ai. Sut nhprang rai ni hpe yu dat ga nga yang ka n htum ai hti n ma ai sut rai ni hpring chyat nga ai hpe chye lu nga ai. Manu dan dik htum ai, mying gum hkawng ai Ja, Lung seng, Lung hkyeng (Padi) Wan sau ( sh ) Jak sau hpun sau ni hpe sha shaleng dang ma yu ai. Ja, Lung hkyeng hte Lung seng ni gaw mungkan hta manu dan dik ai hte mying gumhkawng nga ai re. Kaji Kaba hte n seng ai manu daw dang n lu ai sut rai ni Wunpawng buga kaw nna shaw la lu nga ai. Maigan de Dollar law law hte galai lu ai Ja, Lung seng hte hpring chyat nga ai hpe mu lu nga ai. Manu dan ai Lunghkyeng hpe Kamai ginwang, Namya , Katmaw , Zathtu Zup ma re ni hte  Malihkrang Walawng ni kaw nna htu shaw la lu nga ai. Shara n kau hta Ja, Lung seng , Lung hkyeng ni hpe nhkun la ngai hta sha mung shaw la lu nga ai. Lung seng hpe gaw Mu Nyin, Lung hkang, Hpa kan, Seng tawng, Seng chyai, U ru hka ding yang hta mu lu nga ai. Bai n na Ja hpe Wunpawng buga shara shagu hta pru nga ai hpe mu lu ai. Lidu lam ding yang Hugawng , Danai pa, Ta rung , Ta wang , Shingbwi Yang hte U ru hka ding yang Mali hka hku, Nmai hka hku ding yang, Mali hkrang Wa lawng , Sumprabum , Putao, Man maw lam , Nam san yang, Gang dau yang , Da bak yang hte sha ra law law hta mu lu nga ai. Wan Sau (sh ) Jak Sau hpe gaw Danai, Hu gawng pa , Lidu lam, Myitkyina kawn mai (160 ) da ram tsan ai ( Mali Yang ) mayan hta mu lu nga ai. Bai nna Shin Lung ga, Da Sik, Da hket , Shingbwi Yang hte la hta daw kaw mung mu nga ai .Bai n na Kahka ja, Pa ying , N hprang Wan n ga , Basi n lung hte kaga sut rai ni hpe mung law law mu lu nga ai. Mai sak, Mai lung, hpun sau, La rawn sau ni shara shagu hta hpring chyat rai nga ai.
     Ja, Lung seng hte maisak mailung ni hpe Myen hpyen du ka ba hpe Miwa lauban ni gumhpraw law law jaw nna (Company)hpaw rai shanhte ra ai shara kaw prat dep ai jak kaba ,mawdaw kaba , hka wawn kaji ka ba law law hte shani shana n sim n sa htu sha nga ma ai. Ja gaw (Ton) hte shadang nna lu ai hpe chye lu nga ai. Hpyen Du kaba ni hte Miwa lauban ni zing ri ai a majaw bumkrin bum ni tai mat ma wa saiMasin kahpra la n ngai oi. Bai nna lamu gasau hpe yu ga nga yang Hugawng , Danai pa hta moi American, English ni ga sau sha dawn ma ram yu ai shaloi Pe lahkawng da ram ga sau htat nga ai hpe chye lu nga ai.
     Lamu ga sau kaja ai majaw nai mam, nsi nai si kaja dik htum ai buga rai nga ai. Wunpawng sha ni gaw Ja , Lung seng hpe sha a hkyak shatai rai Hkai lu hkai sa lam hpe shingdu dat da ai hpe mu lu nga ai. Dai ni anhte Wunpawng sha ni lamu ga hpe manu shadan ra sa ga ai. Hkai lu Hkai sa lam the lamu ga hpe hkum ding dek mu du la ra nga ga ai. Karai Kasang gaw (Israela) masha ni hpe tsaw ra ai majaw Nga chyu the lagat jahku lwi ai Hkanan mung hpe jaw da sai. Anhte Wunpawng shani hpe mung shaman Chyeju hpring Wunpawng buga hpe jaw da sai. Hkanan Mung hpe shingdaw, shagrau shakawn ai hku nna anhte a Wunpawng buga hpe mung (Wunpawng Hka Nan) ngu shing teng a mying jaw n ngai rai.
      Karai jaw ai Ja, Lung Seng sut n hprang hkum sumhpa, Hpun, Kawa tsit lali tsawm ai sali wunli the hpring tsup nga ai Wunpawng buga nan rai nga mali ai. Karai Kasang gaw Wunpawng shani hpe tsaw ra ai majaw Wunpawng buga hpe jaw da sai. Bai n na Karai a lam hpe chye na matu American sasana sara ni hpe Wunpawng sha ni hpang de sha ngun ya sai. Karai Kasang gaw hpung shing kang the hpring tsup ai htani htana ahkrung nga ai a grin nga ai Wa re ai lam hpe sharin hkam la lu sa ga ai. Karai Kasang gaw tsaw ra chye ai hte maren Anhte shinggyim masha shada da mung tsaw ra garum shing tau hkat nga na hte matsan mayan chyahkrai nmai, gaida gaina ni hpe matsan dum pawnm ba la na lam ga ndat jaw da sai rai. Kaji ai wa hpe galaw ai gaw ngai hpe galaw ai rai sai nga Madu Yesu tsun da sai. Madu hpe kam sham yang htani htana asak lu la na re hpe mung sharin hkam la ai hte maren dai ni an the Wunpawng sha ni Karai hpe Hkap la kam sham ai Christians ni tai nga sa ga ai.
     Karai Kasang jaw ai shaman chyeju hkam la lu ai hpe bai maram yu ga yang Karai Kasang gaw hpring tsup ai shaman chyeju hpe jaw da sai rai tim anhte hkam la n chye yang n lu mai ai hpe chye lu ai. Chyum laika hta lakap nna yu yu ga nga yang Adam yan Ewa, Edin sun hpe jaw da sairai tim Karai a matsun ga n hkan ai majaw Karai jaw da sai rai tim n hkam la lu ma ai hpe chye lu ai. Edin sun kaw na gawt kau hkrum ma ai. Bai nna Israela myu ni hpe Hkanan mung hpe jaw da sai. Egutu mung kaw na Israela ma sha ni hpe Hkanan mung de woi wa na matu Mawshe hpe matsun da ai hte maren Hkanan mung de pru sa wa ma sai. Rai tim Karai matsun ai ga hpe n kam ai majaw Hpara shaje ni hpe naw ku wa ai, aput a ngun nga ai, Karai hpe malap kau ma ai majaw Hkanan mung de yawng ma hkra n shang lu ma ai. Dai majaw Karai Kasang jaw ai hpe hkam la chye ra nga ga ai. Wunpawng sha ni mung Karai a shaman chyeju hkam la ai tsa lam shadang grai naw yawm nga ai hpe mu lu ai. Shaman chyeju hpring tsup ai Wunpawng hta shanu nga ning len hpa rai Karai a chyeju hpe n hkam la lu ga ta? ngu ai hpe bai sumru yu ga.
     Karai Kasang gaw shaman chyeju hpring ai buga hpe jaw da saiRai tim anthe hkam la n chye nga ga ai ngu ai hpe mu lu nga ai. Hpa majaw nga yang, anhte Wunpawng sha ni gaw Karai hpe Kam sham saga ai nga mying sha gun chye nga ga ai. Karai matsun ai hpe n hkan shatup ai, Karai hpe malap kau ai. Ti nang hkrai galaw shakut nna, ram n na lu ai ngu nna lu len, sha len, pyaw len rai nna, tinang ra ai hku sak hkrum hkawm sa nga ai majaw, Karai a hpring tsup ai shaman chyeju hpe n hkam la lu ga aingu ai hpe maram yu lu ai. Karai jaw ai hkum tsup ai shaman chyeju hpe hkam la lu na matu Karai ra sharawng awng ai hku sak hkrung hkawm hkam sa ra nga ga ai. Karai jaw da ai Wunpawng buga hpe makawp maga shatsawm jahtap chye ra nga ga ai. Anhte Jinghpaw Wunpawng shani Karai jaw ya ai shaman chyeju hpe prat ding sa hkam la lu na ma tu Karai matsun ai da n dat hpe ngang grin ai ka kam hte hkan sa shatup yang Karai a shaman chye ju hpring ai buga hta shanu nga let hpring tsup shaman chyeju, sali wunli hpe n hpaw n ya teng teng sha hkam la lu n na kalu kaba ai, bawng ring ai mying gumhkawng ai myu ni byin tai wa lu na ga ai ngu ngai mu chye ai da ram garan kachyan n-gun jaw dat n ngai law.
KAGA ESSAY NI MUNG SHANG HTI GA