Make your own free website on Tripod.com
KARAI A SHAMAN CHYEJU HPRING AI WUNPAWNG BU GA
HTINMAN NAW

HOME

           Mungkan ga n tsa hta e shinggyim myu sha hpan law law sak hkrung nga pra sa wa ma ai. Shinggyim myu sha ni yawng hte gaw tinang a Buga, Ginra, Mungdan lamu ga lu, lu madu let nga pra sa wa ma ai. Aten ni lani hte lani na wa nna, shaning ni law law htum mat wa ai shaloi shinggyim myu sha hpan amyu myu byin pru wa sai rai. Dai hta e anhte Wunpawng myu sha ni mung tinang buga, ginra lu let nga pra nga ga ai. Ginru gin sa bung ai Wunpawng myu sha ni, tsit lali tsawm htap la ai, shingra maka tsawm htap ai hka shi hka nu, hpun, kawa, du sat dumyeng, nam pu nam pan hkum sum hpa, nhprang sut rai hkum hkra nga ai buga gin ra hta e shada da, nang shoi nang sha n nga, garum shing tau let nga pra sa wa ga ai. Hpa lam hta rai tim law malawng ti nang ginra hpe ti nang shamyet shanat let nga ma ai. Wunpawng myu sha ni masha ban prat law law tinang buga ginra hta e galaw lu galaw sha, sut gan law law madu let, sut su nga mai sak hkrung nga pra lai wa sai. Rai tim, myu sha ni aq nga sat nga sa, hpaji madang ni gaw grai naw grit nyem nga ai ten ni naw rai nga ai. Dai zawn kaji grit nyem nga ai myu sha ni rai tim teng man ai Karai Kasang a lata la ai myu sha ni byin wa sai. Karai Kasang a yaw shada ai myu sha ni nan rai wa sai. Wunpawng myu sha ni ahkrung nga ai Karai hpe chye wa ai majaw, myu sha ni lani hte lani chye chyang galu kaba bawng ring sa wa sai. Lamu ga ginra mung, mungkan hta e sut gan hpring zup let lak lai ai lamu ga rai nga ai. Dai lam ni yawng gaw anhte Wupawng myusha yawng a matu Karai Kasang a mauhpa tsawra myit, shaman chyeju nan rai nga ai. Masha ni a ginra hte anhte a Wunpawng ginra hpe shingdaw yu dat yang, anhte a buga ginra gaw gade daram manu dan ai ginra rai nga ai hpe grau grau chye wa na re. Hkai lu hkai sha ai lam hta mung, hpa she hkai dat tim n tu na lam n nga, gawn lajang ai lam n nga tim tu wa ai nli tum ni law law rai nga ai. Anhte a shara gaw masha ni a shara hta grau nna, ga sau namhpun rawng ai ngu ai hpe masha yawng tsun kajai nga ma ai re. Manu dan la ai ga sau hta e Maisak mailuing, hpun, kawa ni mung shara shagu hta e hpring chyat hkra tu nga ma ai re. Dai hta n-ga, Ja, Lungseng, nhprang law law nga pyaw ai ginra nan rai nga ai. Dai ni, Ja mung buga shara shagu hta e n pru ai shara n nga ai daram rai nga ai. Ja pru ai madang gaw mungkan madang hta shang lawm nga ai buga nan re. Lungseng mung, mungkan hta e anhte buga hta sha nga nna, reng htum ai Lung seng law law mungkan hta mying gumhkawng dan hkung nga ai. Lungseng a rudi shara Wunpawng buga kaw na pru ai Lungseng hte Ja a jaw e kaga amyu sha ni law law nga pyaw let mying danhkung ai mung nga nga ma ai. Anhte ginra a chyeju masha amyu hpan law law hkam sha nga ai hpe mung anhte yawng chye nga na re. Ja, Lung seng, hpun, kawa hpe shaning tsa lam gahtap nna shaw sha lai wa sai, rai tim daini du hkra naw nga nga ai re. Nam maling hkan e tsi hkrung tsi nan hpun ni anhte shara hta e tu nga ma ai. Tsi sarawun pi tsi lajang na matu lit n lu la sai masha wa daini anhte shara hta e tu ai tsi hkrung tsi nan hpun ni aq jaw e, hkam kaja lam lu la ai mung dai ni ta tut nan rai nga ai. Anhte buga ginra a nhprang sut rai ni hpe yu dat yang, gade daram hpring zup nga ai hpe masha hkum shagu chye na re. Anhte myu ni daram hpring zup ai mungkan hta gadai myu sha ni mung n nga na re. Lam shagu hta hpring tsup ai shaman chyeju, sali wunli hpe anhte Wunpawng myu sha ni hpe Karai Kasang jaw da ai Wunpawng Hkanan nan re. Ya gaw masha ni a matu rai nga masai. Ja hpraw ngu ai (Platinum) mung anhte a buga hta Indaw Nawng a Sinna Dingda shara hta e daini Shanhpraw ni hte Myen hpyen Asuya jawm shaw sha nga ma ai. Lak lai la ai Ja hpraw mung anhte a buga hta na pru nga ai. Petroleum ngu ai Wan sau nhprang hpe mung Danai-Hukong pa de daini Miwa hte Myen jawm shaw sha nga ma ai. Myu sha ni aq sut hpe maigan myu sha ni gashum la ma sai. Anhte a matu Karai jaw da ai shaman chyeju hpe kaga jasam myu sha ni chyu madu mat wa masai. Ndai zawn rai nna hkrat sum mat wa ai lam ni anhte myu sha ni grai hkam sha nga ga ai. Gadai a majaw rai kun? Anhte a matu Hpan Karai hkyen lajang da tim anhte n lu hkam la ai sha, jasam amyusha ni chyu hkam la mat sai. Dai lam ni hpe myit yu magang Kraw hta hkam sha let maroi n ni rai nga ga ai. Dai majaw du na ra ai ten ni hta e Karai a shaman chyeju hpe ta tut hkam la lu na matu anhte myu sha ni nan myit hkrum ga, Karai hta e dingman ga, shakut ga, shaja ga dai rai yang she Karai lajang da ai, hpring tsup ai shaman chyeju gaw grau nna anhte Wunpawng buga hta e hkam la lu na re.

Enter supporting content here