Make your own free website on Tripod.com

AKYU HPYI DUM NA LAM NI

HOME
MUNGGA NSHAT
MATSING HPA
MASAT NHTOI NI
MU MADA AI LAM
MUNGGA HPAJI
MAGUP SUMHPA
GAW GAP NGA DINGNGAM NAW RE. HPANG DE BAI SHANG U.
myanmarkachin_state.jpg