Make your own free website on Tripod.com
SHANA SHABRA AI LAM
HOME
MUNGGA NSHAT
MATSING HPA
MASAT NHTOI NI
MU MADA AI LAM
MUNGGA HPAJI
MAGUP SUMHPA
 Tsawra Hkungga ai Chyurum Wunpawng Hpu Nau Ni

"Mungga Shanan Hkri Ra" hku nna shawng nnan lang na "Mungkan Jinghpaw Wunpawng Hkristan Ramma Laika Ka Shingjawng Poi" hpe lawu na hte maren galaw na ga ai lam ndau shana dat ga ai.

1. Gabaw: "KARAI A SHAMAN CHYEJU HPRING AI WUNPAWNG BU GA" (Essay): Sang lang ai lam: Wunpawng Bu Ga ngu ai gaw, Nung, Rawang, Zaiwa Lachik, Laungwaw, Lisu hte Jinghpaw hpu nau amyu sha ni rau sha nga pra shanu nga ai Kanu Mungdan Wunpawng Bu Ga hpe tsun mayu ai re.     

2. Shang Shingjawng mai ai ni: (a) Amyu lakung, nawku hpung, num/ la hte hpaji madang n ging hka ai. (b) Asak 40 ning hte de a lawu na ni kadai rai tim mai shang shingjawng ai (Dinghku num/la ni mi rai rai).

3. Masat tawn ai lam ni: (a) Wunpawng Jinghpaw Laika hku nna shingjawng na, (b) Laika man (5) hta n jan ai sha ka na. (c) Nawku hpung hte mung masa uhpung uhpawng shing n rai kaga masha hpe ahtu adawt ai baw n mai lawm ai.

4. Shagun na aten, hkring dat hte ladat:(a) 2003 ning April shata (30) shani lawu na hkringdat de du du shagun ya mi. (b) Email (attachment) hku nna shing n rai, Post (Tsadek) hku nna rai rai masat tawn ai aten hta n hpang hkrat ai shagun ya mi. Tinang a shing jawng laika hpe tinang nan lit la nna shagun ra ai. Yak hkak ai lam nga yang tinang hte seng ai uhpung uhpawng ramma hpa-awn/ningbaw ni hpe karum hpyi la na matu mung hpaji jaw nngai. (c) Address:  Gam Gauri 240, East Grove Street, Apt # 4 Clarks Green, PA 18411, USA. Shing n rai email hku shagun na nga yang  mgshanan@yahoo.com  de shagun mi.

4. Shagrau sha-a ai lam: (a) Shang shing jawng ai laika ni hpe san tawn ai tara agyi ni hku nna kaja dik ai masum lata la na re. Dai ni hpe lawu na hpe maren shagrau na ga ai. (b) Nambat  (1) hpe $100 (2) hpe $ 75 (3) hpe $ 50 . (c) Kumhpa hpe Mungga Shanan kaw nna lit la nhtawm du hkra sa ya na ga ai. Dai majaw, SHINGJAWNG AI NI HKU NNA MYING, ASAK HTE MATUT MAHKAI HKRING DAT HPE HKUM HKUM KA BANG YA MI.

5. Matut mahkai: Ndai lam hte seng nna san na lam hte kaga ra ahkyak ai lam ni hpe mgshanan@yahoo.com shing n rai Phone 570 585 8169 (EST.USA) de jahkrup mai ai lam mung shana dat ga ai.

 

Hkungga let,

Shana ai...Gam Gauri (Lit Hkam) www.mungga.com

Enter supporting content here