Make your own free website on Tripod.com
MUNGGA SHANAN
KARAI HPAJI III
HKRISTMA LAKSAN
KANU NHTOI LAKSAN
KAWA NHTOI LAKSAN
WENYI N SHAT
MATSING HPA
MUNG CHYING SHA KAJA
CHYUM HTAI
NING MU
KARAI HPAJI
MAGUP SUMHPA
easter_4.gif

Ngai gaw ..., mingshawng wa hte jahtum wa, apawt ningshawng mung, ahpang jahtum mung, ngai rai nga nngai.
Shingran 22:13

YESU HKRISTU A LAM