Make your own free website on Tripod.com
KARAI A SHAMAN CHYEJU HPRING AI WUNPAWNG BU GA
ZAHKUNG NAW LA

HOME

              AD 2002 , May (28) ya, jahpawt hkying (7:00) hta Myitkyina wanleng daru de ngai du sa wa sai. Manang nkau mi tau shara la let ngai hpe la nga ma ai. Manang Brang Bawk wa .............He ..hkau Di......he hkau Di......nang de law....nga , shaga ai nsen na ai hte ngai ganaw shang bang wa sai hte maren nye a nambat ang ai dung lahkum hta shang dung shara la ni ai. Wanleng daru kaw hkawm sa hkawm wa masha shawng shi shawng shai rai, hkawm sa na masha hpe sa sa ai, manaw manang jinghku jingyu ni shaga n law, numhtet n law rai nga ma ai. Ngai mung shara la ngut ai hpang she, wanleng chyinghka lam de bai yu dat ai shaloi ... Tsaw ra ai chyinghkai nu, ngai kasha a myi man hpe yu let, Ma...atsawm sha hkawm sa lu yaw...Karai wa bai sin u ga da...grai tsang grai n ja la ai myiman nsam hte ngai kasha hpe numhtet shakram shaga n law rai nga yang she ,,..... Tut.tu....Tut tu....Tut tu ....wanleng ngoi ai nsen hte rau gaungwi gaungwi rai nu a shingna hte Wunpawng bu ga hpe shakram kau da let rawt mat wa ni ai........htuk htak ...htuk htak...htuk htak....nga wanleng gaw shi galaw ang ai lit hte maren bu ga kahtawng langai hte langai hpe shakram kau da let, Wunpawng bu ga hte mung grau grau nna tsan gang mat wa nga ai. Wanleng ntsa manang ni ...htaw..le,...gamung jahta nga ma ai. Tinang kalang mung ndu yu ai shara de du lu na re majaw mung myit kraw hta kabu nga ga ai. Hpa majaw nga yang ...anhte sa na shara gaw India mung a mare daju kaba New Delhi rai nga ai. Grai pyaw la ai mare mying nan rai nga ai. Mying hpe na dat ai hte nam pu nam pan hkum sum hpa, yu chyai n lawq pyaw chyai n lawq hkik hkam katsi pyaw la ai ginra mare kaba rai na re ngu myit hta shingran nga ga ai. New Delhi de lawan du na sha myit dating let, Wunpawng bu ga hpe gaw tsep kawp malap kau da saga ai. Hkrun lam hpe lawan du na hku sha myit, ...hpang shani Mandalay mare kaba de du shang bang wa , dai shana Mandalay kaw pyi n hkring, Kalay mawdaw daru de tawm, gun rai ni matsut matsat rai baw anyin bang tawn da ai Kalay maw daw ntsa kaw dai shana jang matut jawn let Hkang bum de bai matut rawt mat wa saga ai. May shata (30) ya shana maga de Kalay mare de du shang bang wa saga ai. Kalay kawn bai matut rawt, Tamu- Nant Hpa lung kaw mayun mayoi, lagyim makoi let Gala mung jarit Mu-Re de du shang bang mat wa sai. June praw (1) shana maga de India mung a Sinpraw dingdung Manipur mung daw a mare kaba Imphal de du shang sai hte maren Imphal kaw lana mi hkringsa, hpang jahpawt hkying(10:00) hta Guwahati de mawdaw bai matut jawn mat wa sai. Ndai ten du hkra nye myit ni laklai hkam sha ai lam nnga ai. Hpa majaw nga yang India Northeast ginra gaw bum shagawng ni shinggrup ai, hpun kawa ni naw mu lu ai re majaw anhte Wunpawng bu ga hte laklai shai ai lam nau nnga ai Raitim.................................Guwahati wanleng daru du shang wa ai hte rau, Ladi masen.....nhka mun galu ai Kala la ni,.....Sari lawai ai Kala num ni hkrai, shai ai lam gaw shai wa magang sai. Guwahati kawn New Delhi de wanleng bai matut jawn mat wa, bum shagawng ni gaw tsan hkrai tsan , bum ngu yu chyai na kahkun bum pyi n mu mat sai. Delhi du wa magang makau grup yin hkrun hkraw magang ,nbung katsi n lu marawp, zaibru panglai kawn bung ai nbung kahtet gaw anhte Wunpawng ramma ni hpe n ju n dawng let hkap tau la nga ai. June 3 ya shana hkying 9:00 hta anhte shingran du mayu la ai New Delhi mare kaba de du shang wa sai. Wanleng kawn yu ai hte lagaw jahkrat shara pi ganoi nlu.... ala ..la ....la...law la ai Kala mungchying sha ni wa......mu ai hte rau...she mau mat ni ai....gara jut kaw mung masha n law ai shara n nga....mawdaw, lagaw leng matsut matsat. Ngai nsa sa pyi yak wa ai zawn she nga.......Aw..New Delhi ,,,,pyaw la ai mying hte kaga ga she rai nga ai.... lawan hkring sa la lu na matu ..lu ai manam jarawp de sa wa ga ai...mala la re ai manam jarawp, kala rupee 200 da ...Wunpawng gumhpraw hku sawn yu yang ang ai lana mi(4000 ).....Wunpawng ga na 200 dan ai manam jarawp daram pyi madang n nga ai....kaning n chye di sai......maigan ga hpe htang kaba ai majaw sa wa ai anhte Wunpawng ramma ni ..tinang a Wunpawng bu ga hpe kau da ai Wunpawng ramma ni ...Ndai gaw hkrun lam kaang sha naw rai nga ai....June(6) shani anhte hpu shawng, hpu ba tai let shawng shawng du nga ai Wunpawng jawng ma ni anhte hpe sa tau la ma ai. Dai hpang shanhte lam woi ai hku anhte hkan nang mat wa saga ai. New Delhi a lawk shara langai rai nga ai Janak puri ngu ai ginra de du shang wa sai... Wunpawng jawngma hpung na shadang Hkun Du matsun shap ya ai nta langai mi kaw anhte yawng marai (12) shang bang wa saga ai. Shang wa chyinghka langai sha nga ai. Nbung shang lam laksan chyinghka kaji n nga ai. Hka shin gawk n nga ai. Shat gawk laksan n nga ai. Manang ni nkau mi hpe yu dat yang myit htum myit kaji ai myi man rai nga ma ai. Num kasha ni gaw hkrap myi man she rai mat masai... anhte zawn rai buga shagu na du taw nga sai Wunpawng ramma ni marai (200)jan rai nga ai....Yawng gaw maren jam jau sai; makau grup yin yu dat yang hkraw hkraw...hka mung manam...hka law law n lu mai ...kala ni gaw ruti sha , anhte gaw ruti n chye sha. Yak sai... yak sai. .. Wunpawng ramma ni nga yak sai...wa mung yak ...nga mung yak... Gawk kata de yu dat ai shaloi...manang nkau mi palawng shakrin...nkau mi lawnghkai hte...nbung layit mung n nga...salat hte grit rai dung nga ma ai...New Delhi a ..jan shingkang wa...Mandalay jan hpe sha kahtet la sai ngu yu yang...Mandalay hta grau kahtet ai Delhi. Wunpawng buga hte wa shakap shai...Kachyi mi pyi shaman chyeju n bung ai New Delhi. Masha ni a mungdan hta sa du jam jau ai shaloi she...tinang a Wunpawng bu ga Karai Kasang a shaman chye ju kade hpring ai, hkum tsup ai ngu ai hpe myit dum wa ai hte rau...Nye myit shingran ni gaw Wunpawng buga de....nhtang kagat dumbre mat ni ai. Haw he....haw he...haw....ngu nsa kaba shaw ..ba la ai raitim mali hka hkin-gau de du ai hte rau...Mali hka na bung tsi ni ngai hpe hkap tau la ma ai.. huu....ngu nsa kaba gawut shapraw dat ni ai. Mali hka na bungtsi hpe hkru hkra marawp bang dat ni ai.. Dai hpang san tsawm la ai Mali hka hpe dagawt lu dat ni ai... nbung katsi hte ..mali hka san katsi ni..... nye a ..salum sinwawp ..laswi lasa, sai lam yawng kaw byawng shang mat wa ai hte rau.. pu ba la ai nye hkum gawng nsam ni yawng mung galai shai mat sai ..n-gun nnan myit ningnan bai lu la sai....Aw anhte Wunpawng bu ga ..nbung katsi mari chyu n ra ai, ...hka san katsi mari lu n ra ai.. nbung katsi kade she chyu na,, hka san katsi kade she lu na.....chyeju ..chyeju...Karai a chyeju.....kade shakawn hpa rai nga a ta?.....Bum shingyan ni hpe yu dat u.....tsit lali tsawm la nga ai......hpraw tsawm ai hkyen bum ni ....Nung Rawang ,Lisu hpu nau ni nga pyaw ai ginra.....namsi namsaw ..tsi hkrung tsi nan ni hpring ai ginra hpe lai di nna lwi hkrat wa ai mali hka.....hpu nau...Lachyik..Law waw , Zai wa ni hte hkrum shaga kau da ...Chyahpwi, Lauhkawng hku yu hkrat wa ai Nmai hka....layang Tanghpre kaw zup, Myitkyina ...Manmaw ....Htingnai ..hpe lwi gayin shing grup Wunpawng buga hpe manu jahpu dawdan n lu akyu jaw nga ai gaw Karai jaw ai Wunpawng buga a chyeju san san rai nga ai. Namhpun gasau tsun n ra, hkai lu hkai sha ......rem lu.... rem sha yawng gaw chyeju hte hpring nga ai. Lanam, Nshung....Ginhtawng du hkra la daw mung katsi kahtet rap ra nga pyaw nga ai. Wunpawng buga hta aircon n ra ai. Wunpawng buga hta hka san jakrung tawn n ra nga ai. Yawng gaw... Karai jaw da ai Origin hte hkrak naw rai nga ai. Wunpawng an nau ni hpa rai dai chyeju ni hpe..... malap mai na rai ta? Aja panyep nyep, Lung seng bawhkum hkum ai Wunpawng an nau ni hpa rai matsan mayan hkrum nga ga ai i ? Chyeju n chye shakawn ai majaw chyeju n chye dum ai ma jaw....Karai Kasang gaw anhte lata na sutgan sutrai ni hpe maigan jasam ni hpe jaw kau ya wa nga sai. Maigan jasam wa gaw anhte buga hpe kashun kashe la kau ya wa nga ai. Wunpawng An nau ni nau lagawn ai majaw bungli yi-ngam gaw manang wa a matu she rai taw nga ai hpe dai ni n dum yang..... Egutu mung hte Israela myu sha ni bawng dung hkrum ai zawn Wunpawng an nau ni hkrum sha na hpe dum hprang ra saga ai. Mung kan jut shara kau mi hta kaw si hpang gara hkrum nga ai mungdan ni majan a majaw ru yak jam jau hkala nba si hkrung sihtan hkrit hpa hte hkrai hkrum nga ma ai... rai tim................dai ni anhte Wunpawng buga hta dai zawn re ai lam ni n nga ai gaw Karai a shaman chyeju rai nga ai. Wunpawng an nau ni Karai Kasang a chyeju Wunpawng buga hta kade daram hpring zup ai ngu ai hpe myit sawn sumru let chyeju shakawn ra nga ga ai. (105)lang na Shakawn Kungdawn laika 1: 3 hta tsun da ai. Yehowa a chyeju hpe shakawn mu. Shi a amying nsang hpe shaga mu. Shi a amu bungli amyu baw ni hpe tsun dan mu. Shi hpe mahkawn mu. Shi hpe mangoi mu. Shi a chyoi pra ai a mying hta gumrawng nga mu..........nga na tsun da ai. Wunpawng an nau ni kade daram chyeju shakawn yu saga ai kun?? ...ngu ngai hkrai sha Karai a shaman chyeju hpring ai Wunpawng buga hpe myit dum shingran let Sinna maga de yu dat ai shaloi gaw ( New Delhi ) a jan shingkang mung gaungwi ngwi ..hte nip ...nip ...rai shang makoi mat wa sai . Karai chyeju hpring ai Wunpawng buga hpe myit dum shingran let, Zahkung Naw La