Make your own free website on Tripod.com

MUNGGA SHANAN

HOME
MUNGGA NSHAT
MATSING HPA
MASAT NHTOI NI
MU MADA AI LAM
MUNGGA HPAJI
MAGUP SUMHPA

misc_1.gif

Tsaw ra hkungga ai nu wa hpu nau ni hku nna ndai hkri ginra de du shang wa ai majaw, Karai Wa a chyeju mung shakawn ga ai. 'Mungga Shanan' hkri ginra gaw ji nban tung nba, sin dun Wunpawng sha ni yawng a matu, Wenyi shanan tai, asak mahkrai hkrai nna Karai Wa hpe mu chye, hkye Madu hta asak ning hpang de lu na lam hta e, daw sha langai mi sha pyi tai u ga ngu yaw shada ga ai. Tsaw ra ai nu wa ni mung akyu hpyi garum matum, ra ai lam hta shadum n-gun jaw na hpe mung akroi anoi hpyi lajin ga ai law. Matut mahkai hpaji jaw lam madun la mayu yang, ndai email hkringdat de matut wa ga.Karai Wa yawng hpe bau sin nga u ga.

HKUNGGA LET, HKRISTU A MAGAM HTA....MUNGGA SHANAN

munggashanan@yahoo.com

nnew.gif

SHANI SHAGU MUNGGA SUMRU (JANUARY 1-15) DE

CARTOON SHANG HTI GA
saltoftheearth.jpg
SUMLA HPE KAHTEK U

KADE NNA YANG JAT BANG NA GAWK NI
 
..
 
..
 
..
 
..
..
 
..
 

LABAU SHANG HTI GA

..

 

..

..

SHANG YU GING AI HKRI GINRA NI

MUNG MASA
SHIGA
NAWKU HPUNG
MAKAM
 
 
   
     

MANAM MATSING BUK DE
laikabukhpaw.gif

.